ПРИЈАВА
До
ЈДГОА СРНИЧКА – СКОПЈЕ
Објект
БАРАЊЕ
Од име/презиме
Адреса на живеење
Контакт телефон
E-mail адреса
Барам да ми овозможите прием на моето дете
Име/презиме
Родено на

Дополнителни податоци за родителите и детето:
Детето живее со:

Работен статус на таткото:

Работен статус на мајката:

Детето има потешкотии со говорот:

Детето има потешкотии со слухот:

Детето има потешкотии со видот:

Детето има потешкотии со моториката:


Детето има хронично заболување:

наведете:
Детето има алергиски реакции:

наведете:
Друга здравствена состојба за која треба
посебна грижа и внимание:

наведете:


Ја потврдувам точноста на податоците

Top