ЗАВРШНИ СМЕТКИ
Линкови до завршни сметки:
Годишна сметка за Дотации од општина Аеродром - 603 за 2016 година
Годишна сметка за Самофинансирачки активности - 787 за 2016 година
Годишна сметка за Блок Дотации - 903 за 2016 година
Збирен ДБ 603,787,903- 2016-082852
Годишна сметка за Дотации од општина Аеродром - 603 за 2017 година
Годишна сметка за Самофинансирачки активности - 787 за 2017 година
Годишна сметка за Блок Дотации - 903 за 2017 година
Збирен ДБ 903-603-787 2017
Годишна сметка за Дотации од општина Аеродром - 603 за 2018 година
Годишна сметка за Самофинансирачки активности - 787 за 2018година
Годишна сметка за Блок Дотации - 903 за 2018 година
Top