Одлука за избор и неизбор на кандидати по јавен оглас за работа бр. 01/2022 и 02/2022 за прием на работници на неопределено време