Досие на дете

По прием на Вашето детето во градинка, потребно е да се испечати и донесе непополнета копија од следниве документи: