Приемно време за запишување

Поради теренска работа на стручните работници по објекти, стручната служба со прием на родители ќе работи секој работен ден од 12:30ч до 15:00ч.