Приемен ден за запишување

Запишување на деца во детската градинка се врши во текот на целата година.

Запишувањето на децата ќе се врши секој понеделник/среда/петок од 7:30 до 12:30 часот.