Постапка за отпишување на дете

На е-mail на градинката [email protected]
се праќаат следните податоци:

  • Име
  • презиме
  • матичен број на детето
  • објект
  • последна платена сметка