Постапка за отпишување на дете  • Име
  • презиме
  • матичен број на детето
  • објект
  • последна платена сметка