Организација на времето

Ред. број Активности Време
1 Прием на деца, слободни активности и утринска гимнастика 06:00-08:15
2 Подготовка на појадок 08:15-08:30
3 Појадок 08:30-09:00
4 Реализација на дневно планирање 09:00-10:00
5 Ужинка 10:30
6 Слободни игри, престој на отворено и реализација на дневно планирање 10:30-11:45
7 Подготовка за ручек 11:45-12:00
8 Ручек 12:00-12:30
9 Пасивен одмор 12:30-14:00
10 Ужинка 14:15-14:30
11 Слободни игри 14:30-16:30
12 Подготовка за заминување и заминување до 18:00