Тема- ,, Ливадата во пролет”

Објект: ,, Калинка”

Возрасна група: од 3 до 4 години

Воспитувач: Наташа Срезоска