Тема- ,, Прошетка во дворот”

Објект: ,, Црвенкапа”

Возрасна група: од 2 до 3 години

Воспитувач: Зорица Симоноска