Тема: ,, Што е пред, а што е зад”

Возрасна група: од 4-5 години

Објект: ,, Лале”

Воспитувач: Лидија Тошевска Пеева

Цел:

Оспособување за класифицирање на предметите според признакот пред- зад. Развивање на способноста за ориентирање во просторот.