Градинка „Црвенкапа е објект во кој има:

1 занимална наменета за престој на деца од помала предучилишна возраст;

2 занимални наменети за престој на деца од три до шестгодишна возраст

– повеќенаменска сала која служи како трпезарија и простор каде се реализираат активности од музичко , физичко и здравствено воспитание;

– кујна во која се прима приготвената храна и се распоредува за децата;

– голем двор во кој се реализираат активности од физичко и здравствено воспитание, забавно-рекреативни активности, еколошки активности.


Назив на објектот

Површина на објектот

Површина на дворно место
Црвенкапа 197м2 4.852м2