• Родителите/старателите при носење на децата во градинка да имаат заштитна маска.
  • Децата не носат заштитна маска.
  • Доколку детето при прием има зголемена телесна температура, веднаш ќе биде вратено.
  • Родителите кои забележале појава на симптоми кај своето дете, треба да се консултираат со лекар и веднаш да го известат воспитувачот (детето не се носи во градинка).
  • Доколку детето е отсутно поради било кои здравствени причини, при повторно доаѓање на детето во градинка потребно е родителот/старателот да донесе нова лекарска потврда од матичниот лекар за здравствената состојба на детето.
  • Почитувајте го утврденото време за носење на детето во градинка.
  • Почитувајте ја обележаната просторна дистанца при предавање и земање на детето.
  • Носење и земање на детето од градинка го врши само едно лице.