Еко-работилница: ,, Правилно постапување со отпадот, селекција и рециклирање”

Реализирано од страна на ЈП Комунална хигиена

Објект: ,, Чекорче”

Возрасни групи: од 5-6 години