Приредба и работилница за деца и родители- одбележување на денот на детето

Објект: ,, Бамби”

Возрасни групи: од 4 до 6 и од 5 до 6 години

Воспитувачи: Љиљана Ж. Митева и Кети Голубовска