Тема- ,, Бројот 5 ”

Објект: ,, Калинка”

Возрасна група: од 4 до 5 години

Воспитувач: Катерина Терпини