Тема- ,, Видови дрвја” – есенски изработки во соработка со родител

Објект: ,, Црвенкапа”

Возрасна група: од 3 до 4 години

Воспитувач: Лидија Малинковска