Тема- ,, Животни од овошје и зеленчук”- Есенска работилница

Објект: ,, Изворче”

Возрасна група: од 5 до 6 години

Воспитувач: Снежана Тодоровска