Тема- ,, И ние се грижиме за старите лица”

Објект: ,, Бамби”
Возрасна група: од 5 до 6 години

Воспитувач: Љиљана Ж. Митева