Тема: ,, Откривање и запознавање со бројот 2”

Возрасна група: од 4-5 година

Објект: ,, Црвенкапа”

Воспитувач: Лидија Малинковска

Цел:

Да се поттикнува да ги препознава и именува броевите од  1 до 5. Да се развива способност за поврзување на количината со симболите на броевите.