Тема- ,, Посета на Стоматолошка ординација”

Објект: ,, Лале”

Возрасна група: од 4 до 5 години

Воспитувач: Валентина Трпчевска