Тема- ,, Пролетно дрво”

Објект: ,, Црвенкапа”

Возрасна група: од 3 до 4 години

Воспитувач: Весна Никодиновска