Тема- ,, Професии на моите родители”

Објект: ,, Црвенкапа”

Возрасна група: од 4 до 5 години

Воспитувач: Ана Спасовска