Тема: ,, Рециклирај, пренаменувај, селектирај- Гињоли од текстил”

Објект: ,, Калинка”

Возрасна група: од 5 до 6 години

Воспитувач: Радица Костовска