21.9.2023 година- ,, Светски ден на мирот”

Објект: ,, Калинка”

Возрасна група: од 5-6 години

Воспитувач: Радица Костовска

,, Радост, среќа- о каква е убавина,

љубов, спокој вечно нека царува

само мир, само мир- на земјината шир!!!