22. Ноември- Светски ден за грижа на стари лица

Објект: ,, Бамби”
Возрасна група: од 4 до 6 години

Воспитувач: Кети Голубовска