Дневни активности

Во рамките на програмата Еразмус+ која се имплементира во  ЈДГОА “Срничка” со поддршка на Националната агенција за образование и мобилност, воспитувачи од градинката имаа можност професионално да се усовршуваат во Португалија. Во училиштето Agrupamento de Escolas de Valadares – Порто, 5 учесници од нашата градинка заедно со партнерите од Италија, Бугарија, Португалија и Хрватска работеа заедно на изнаоѓање …

Прочитајте повеќе…

ЕКО-Хепенинг во Градинка ,, Срничка”

На ден 27.07.2022 година во објектот” Чекорче”, во соработка со Еко Логик (Eco Logic) и Уницеф во градинка “Срничка” се одржаа еколошки  активности/експерименти за заштита на животна средина и климатски промени. Покрај децата од градинката, на работилницата зедоа учество и децата од прифатниот центар Њу Стар (New Star) со цел запознавање, почитување, соработка и нивна заедничка еколошка едукација. Со овие активности за …

ЕКО-Хепенинг во Градинка ,, Срничка” Прочитајте повеќе…

Еко – Хепенинг во Градинка ,, Срничка”

На ден 14.7.2022 година во објектот ”Чекорче”, во соработка со Еко Логик (Eco Logic) и Уницеф во градинка “Срничка” ќе се одржат зеднички активности/експерименти за заштита на животна средина и климатски промени. Покрај децата од градинката, на работилниците ќе земат учество и децата од прифатниот центар Њу Стар (New Star) со цел запознавање, почитување, соработка и нивна заедничка еколошка едукација.Со овие …

Еко – Хепенинг во Градинка ,, Срничка” Прочитајте повеќе…

Тема: ,, Сладолед ”

Објект: ,, Чекорче” Возрасна група: од 5-6 години Воспитувач: Васка Т. Јовановска Цел: Развивање на креативност.  Развивање на интерес за изработка на предмети со кинење,сечење и лепење на хартија.

Тема: ,,Каменчиња на добрина и љубезност”

Објект: ,, Чекорче” Возрасна група: од 4-5 години Воспитувач: Атинула Ничова Цел: да се воведува кон запознавање со елементарните морални вредности (љубов,мир, ненасилство, вистина и добро однесување). да се охрабрува да ја развива осетливоста за чувствата на другите луѓе (емпатија) преку разбирање на нивните емоционални состојби;

Тема: ,, Легенда за градот Скопје ”

Објект: ,, Чекорче” Возрасна група: од 4-5 години Воспитувач: Атинула Ничова Цел: да се запознаваат со убавините на својот роден град, националното и културното богатство;– да се развива интерес и љубов кон детската народна книжевност;-да се поттикнува способноста за елементарно оценување на карактеристиките на јунаците од уметничките дела и нивните постапки.

Тема: „Ние заедно умееме “

Објект: ,, Бамби” Возрасна група: од 5-6 години Воспитувач: Весна Спирковска Цел: Градење на работни навики кај децата.                                                                                                                                           -Оспособување на децата да соработуваат, самостојно да креираат игри по интерес. -Поттикнување на детската истрајност.     …

Тема: „Ние заедно умееме “ Прочитајте повеќе…

Тема: ,, Вредните мравки”

Објект: ,, Бамби” Возрасна група: од 3-4 години Воспитувач: Елеонора Блажевска Цел: Поттикнување на детето за истрајност при учество во ликовно креативна активност.Развој на љубопитноста кај децата.Поттикнување да моделира со тесто,пластелин.

Тема:,,Веселата пчелка Маја”

Објект: ,, Бамби” Возрасна група: од 4-5 години Воспитувач: Светлана Димитровска Цел: Потикнување и подржување на детската љубопитност,потикнување на детето да се вклучува во групни игри,развивање на позитивни емоции,стекнување на елемебтарни сознанија за пчелата и нејзината функција во природата.