Дневни активности

Тема: ,, Кој каде зимува”

Возрасна група: од 3-4 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Јасмина Манојловска Цел: Да се поттикнува и да се развива способност за запознавање на дискусија и поставување прашања. Да се поттикнува и негува истрајноста во откривање и во учењето.

Тема: ,, Во пекара”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Васка Т. Јовановска Цел: Запознавање со професијата пекар. Поттикнување на љубопитноста кај децата. Развој на фината моторика.

Тема: ,, Улица-врвулица”

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Иванка Крстеска Цел: Поттикнување на детето да раскажува содржина посерија слики. Oспособување на детето да ги иџразува допствените идеии,мисли,искуства на најразличен начин. Навикнување на правилно и културно однесување во сообраќајот.

Тема: ,, Поларни животни- малиот пингвин”

Возрасна група: од 3-4 години Објект: ,, Чекорче”Воспитувач: Ева Петровска Цел: Збогатување на заењата за разновидноста на жвотинскиот свет кој живее во различни жиотни средини. Оспособување за користење и комбинирање на разновидни ликовни техники и материјали.

Тема: ,, Заболекар”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Елена Митровска Цел: Запознавање со професијата заболекар.Збогатување на заењата и стекнување нови навики.Поттикнување на креативност и фантазија

Тема: ,, Моите запчиња, бели бисерчиња”

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Чекорче”Воспитувач: Билјана Туриманџовска Цел: Стекнување на елементарни сознанија за забите и нивната функција. Поттикнување на навики за редовно и правилно одржување на хигиената на забите. Усовршување на моториката на рацете преку манипулација со ситни предмети.

Тема: ,, Што вели лекарот”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Црвенкапа”Воспитувач: Љиљана Ж. Митева Цел: Да се запознае со професијата лекар. Да се поттикнува да ја користи својата креативност во симболички игри.

Тема: ,, Храбриот кројач”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Љиљана Ж. Митева Цел: Да се оспособува за сечење на ткаенина  со ножички по зададена линија. Да се запознае со занаетот  кројач.

Тема: ,, Готвач”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Љиљана Ж. Митева Цел: Да се поттикнува за учество во драматизации и кон желба  за прифаќање на игра на улоги. Да се развива способноста за пишување или цртање на разни форми со повеќе потези.