Дневни активности

Тема: ,, Бојата на пилињата”

Возрасна група: од 3-4 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Јасмина Манојловска Цел: Да се поттикне способност за истражување, споредување, именување. Да се збогатува речникот на детето со зборови кои означуваат поопшти поими.

Тема: ,, ИГРАТА И ПСИХОМОТОРНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦА ОД 5-7 ГОДИНИ”

Педагог по физичко и здравствено воспитание: Марјан Устамитов На оваа возраст детето бара во играчките и предметите сличност меѓу она што се сака и она што е реално,вистинско.На децата од оваа возраст им причинува задоволство да ги заменуваат играчките и предметите.Овде е позначајна улогата што ја имаат децата одколку самото играње со играчките.Кога децата ја …

Тема: ,, ИГРАТА И ПСИХОМОТОРНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦА ОД 5-7 ГОДИНИ” Прочитајте повеќе…

Тема: ,, трите пеперутки”

Возрасна група: од 3-4 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Ева Петровска Цел: Оспособување за следење и изведување на некои елементи на драматизацијаЈакнење на самодоверба. Развивање на чувсто на радост и задоволство.

Тема: ,, Уметност со природни материјали”-ликовна игра

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Билјана Туриманџовска Цел: Поттикнување на детската креативност, имагинација и инвентивност. Поттикнување на љубопитноста и желбата за истражување на природните материјали и нивните можности за ликовно творење. Усовршување на тактилната перцепција.

Тема: ,, Сензорни шишиња”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Елена Митровска Цел: Да се поттикне да ја следи промената на предметите во своето видно поле. Да се поттикнува самостојно да изведува истражувачки активности. Да се оспособи да сипува течност во шише.

Тема: ,, Прасенца”

Возрасна група: од 2-3 години Објект: ,, Чекорче” Воспитувач: Елена Накова Цел: Јакнење на самодовербата и фантазијата. Користење на двете рацете во обликувањето на разни форми. Развој на фината моторика.

Тема: ,, Не претрчувај улица”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Љиљана Ж. Митева Цел: Да се развива способноста за слушање со внимание при раскажување на приказна  од др.личностДа се поддржува детето во настојувањата да истрае во игри и активности кои бараат поголемо внимание.

Тема: ,, Боите на семафорот”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Лидија Малинковска Цел: Да се запознае со сообраќајната сигнализација-семафор. Да се развива вештината за движења на прстите и дланката за конкретна цел .

Тема: ,, Сакам да знам- Зошто копривите журат”

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Снежана Д. Темелкова Цел: Да се поттикне интересот и љубовта кон природата;Да се обезбеди подршка на љубопитноста изразена преку детските прашања;Да се оспособува за класификација на растенијата според одредени карактеристики.

Тема: ,, Видови сообраќај”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Љиљана Ж. Митева Цел: Да се запознае детето со видовите сообраќај. Да се развива координираноста око-рака. Да се поттикнува да држи сунѓер со едната рака и да печати.