Дневни активности

Тема: ,, Откривање и запознавање со бројот 2”

Возрасна група: од 4-5 година Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Лидија Малинковска Цел: Да се поттикнува да ги препознава и именува броевите од  1 до 5. Да се развива способност за поврзување на количината со симболите на броевите.  

Тема: ,, Цвет за мама”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Црвенкапа” Воспитувач: Лидија Малинковска Цел: Да се поддржува детето во самостојноста при изборот на материјали за работа. Да се развива вештината за движења на прстите и дланката за конкретна цел. 

Тема: ,, Цвет за мама”

Возрасна група: од 2-3 години Објект: ,, Калинка” Воспитувач: Радица Костовска Цел: Да се поттикнува да работи со различен материјал за ликовно изразување;да користи стандарден и нестандарден ликовен материјал во своите изработки;правилно да користи темпера  и нанесува  со различни помошни средства.

Тема: ,, Срце за мама”

Возрасна група: од 3-4 години Објект: ,, Калинка” Цел: Да се поттикнува кон развивање на позитивни емоции,љубов,радост,задоволство. Создавање на основни навики на однесување при песна. Создавање навики активно да ја слуша песната со пее. Негување љубов кон својата мајка.

Тема: ,, Јас сум љубов”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Калинка” Воспитувач: Соња Петровска Цел: Да се поттикнува детето за создавање и усвојување на позитивна и реална слика за себе и другите,да се поттикнува и способноста во користење на своите непосредни искуства во процесот на учењето.

Тема: ,, Играме со бројот 4”

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Калинка” Воспитувач: Катерина Терпини Цел: Оспособување за визуелно восприемање и именување на броевите од 1 до 4 (кои се во или надвор од низата). Да се поттикнува способноста за поврзување на количината (број на елементи) со симболите на броевите (цифри).

Тема: ,, Сакам да знам каков е воздухот”

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Калинка” Воспитувач: Марија Џуговска Цел: Откривање и запознавање на својствата на воздухотДетето да се оспособи  за користење на истражувањето и набљудувањето како средство за откривање и учењеДа се потикне кон воведување на користење на мисловниот процес.

Тема: ,, Што е пред, а што е зад”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Лале” Воспитувач: Лидија Тошевска Пеева Цел: Оспособување за класифицирање на предметите според признакот пред- зад. Развивање на способноста за ориентирање во просторот.